Nr sprawy 4/ZO/2021 

dot.: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę materiałów chemicznych i artykułów do sprzątania do siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich 2021-2022.

 

Szanowni Państwo,

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn.: „Dostawa materiałów chemicznych i artykułów do sprzątania do siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna 2021-2022” nr sprawy 4/ZO/2021 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

 

 

WIREX Sp. z o.o.

ul. Karola Miarki 54a

58-500 Jelenia Góra

 

Uzasadnienie wyboru:

1. Oferta spełnia wymogi ustawy PZP

2. Oferta spełnia parametry zawarte w zapytaniu

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryterium oceny ofert określonych w zapytaniu

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Cena: 100 %

 

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów wg kryterium: Cena 100%

1

Wirex Sp. z o.o.; ul. Karola Miarki 54a, 58-500 Jelenia Góra

100,00 pkt

2

EURO-BIURO RAFAŁ PASZEK; ul. Okrzei 1A, 57-100 Strzelin

66,87 pkt