Nr sprawy 6/ZO/2021  Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych 2021/2022

 

dot.: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych do siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich 2021-2022.

 

Szanowni Państwo,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn.: „Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych do siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna 2021-2022” nr sprawy 6/ZO/2021 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Kinga Kalinowska

Hurtownia Sprzętu Medycznego PRESTO

ul. Szkolna 12

55-080 Sadowice,

 

Uzasadnienie wyboru:

1. Oferta spełnia wymogi ustawy PZP

2. Oferta spełnia parametry zawarte w zapytaniu

3. Oferta która jako jedyna wpłynęła przed czasem określonym w zapytaniu

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Cena: 100 %