Nr sprawy 5a/ZO/2021  Dostawa leków 2021/2022

 

dot.: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę leków do siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich 2021-2022.

 

Szanowni Państwo,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn.: „Dostawa leków do siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna 2021-2022” nr sprawy 5a/ZO/2021 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

 

NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Forteczna 35-37

87-100 Toruń

 

Uzasadnienie wyboru:

1. Oferta spełnia wymogi ustawy PZP

2. Oferta spełnia parametry zawarte w zapytaniu

3. Oferta która jako jedyna wpłynęła przed czasem określonym w zapytaniu

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Cena: 100 %