Nr sprawy 7a/ZO/2021 Usługi porządkowe 2022

 

dot.: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na na usługi porządkowe w siedzibie SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich 2022.

 

Szanowni Państwo,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn.: „Usługi porządkowe w siedzibie SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich 2022.” nr sprawy 7a/ZO/2021 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

 

 

Frania Monika Dudek

Wigańcice 4

57-220 Ziębice

 

Uzasadnienie wyboru:

1. Oferta spełnia wymogi ustawy PZP

2. Oferta spełnia parametry zawarte w zapytaniu

3. Oferta która jako jedyna wpłynęła przed czasem określonym w zapytaniu

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Cena: 100 %