Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 20/2019
z dnia 31 grudnia 2019 r.

 


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

1.Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach ŚL, 57-200 Ząbkowice Śl., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000177087 posiadającym REGON:891506169 NIP: 887 16 85 519, tel.: /+48/ 74 8100 848, fax: 74 8100 848, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Jak uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych SPZOZ Ząbkowice Śl., z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 531 860 802 oraz pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


3.Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny przetwarzane będą, w celach:
− zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń na podstawie art. 23a ustawy o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190);
− zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji na podstawie art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917), art. 9 ust.2 lit. h RODO. Systemy monitoringu wizyjnego obejmują wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne
obiekt w celu ratowania życia lub zdrowia na podstawie art. 9 ust.2 lit. c RODO.


4.Dane osobowe z monitoringu wizyjnego:
1) udostępniane będą wyłącznie na żądanie podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
2) przechowywane będą w zależności od zastosowanego rozwiązania technicznego danego systemu monitoringu wizyjnego przez okres nieprzekraczający 20 dni od dnia nagrania z zastrzeżeniem przypadku, gdy nagrania obrazu będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, termin przechowywania danych ulegnie przedłużeniu do czasu jego prawomocnego zakończenia;
3) nie będą poddawane żadnej formie zautomatyzowanego przetwarzania, w szczególności profilowaniu;
4) nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobow
ych.