Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Nr 20./2019
z dnia 31grudnia 2019 r.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO – korespondencja e-mail


1.Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach ŚL, 57-200 Ząbkowice Śl., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000177087 posiadającym REGON:891506169 NIP: 887 16 85 519, tel.: /+48/ 74 8100 848, fax: 74 8100 848, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych SPZOZ Ząbkowice Śl., z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 531 860 802 oraz pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną.


4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b), c) lub lit. f) RODO w zw. z ustawą z dnia z dnia z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


5. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności pracownicy SP ZOZ
Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. dostawcy zewnętrznych systemów teleinformatycznych.


6. Dane będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu wynikającego z korespondencji lub zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną.


7. Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania Pana/Pani danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych wniesienia, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi dotyczącej wiadomości e-mail.


9. Pani/Pana dane nie będą przetwar
zane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowa