Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 20 /2019
z dnia 31 grudnia 2019 r.

 


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO – zamówienia publiczne i zapytania ofertowe1.Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach ŚL, 57-200 Ząbkowice Śl., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000177087 posiadającym REGON:891506169 NIP: 887 16 85 519, tel.: /+48/ 74 8100 848, fax: 74 8100 848, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych SPZOZ Ząbkowice Śl., z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 531 860 802 oraz pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wyłonienia wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu realizowanego w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy.


4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) lub lit. c) w związku z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (PZP) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.


5. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, prawne oraz inne organy publiczne, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, a w przypadku umów współfinansowanych podmioty
współfinansujące, kontrolujące i zarządzające lub inne podmioty zaangażowane w realizację programu, z którego pochodzi dofinansowanie, podmiot zewnętrzny nie uczestniczący w postępowaniu oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.


6. Dane będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.


7. Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania Pana/Pani danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych wniesienia, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do celów związanych z ubieganiem się o udzielenie
zamówienia. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie udzielania zamówień lub organizacji konkursu.


9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania