Załącznik Nr 6 do Zarządzenie Nr 20 /2019
z dnia 31 grudnia 2019 r.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO- przetwarzanie danych osobowych -

Pracownik

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuje się że:

1.Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach ŚL, 57-200 Ząbkowice Śl., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000177087 posiadającym REGON:891506169 NIP: 887 16 85 519, tel.: /+48/ 74 8100 848, fax: 74 8100 848, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych SPZOZ Ząbkowice Śl., z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 531 860 802 oraz pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania oraz realizacja wszelkich zadań związanych ze stosunkiem pracy, pomoc socjalna, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, realizacja zadań statutowych SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.


4.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy o pracę,
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak np. prowadzenie akt pracowniczych oraz ich archiwizacji, ewidencjonowanie czasu pracy, a także celem prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym podatkowych.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych,
art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie może być konieczne dla wykonania ciążących na nas obowiązków oraz praw wynikających z prawa pracy, takich jak dokumentacja zwolnień lekarskich, dokumentacja BHP,
oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

5.Podanie danych jest dobrowolne jednocześnie udostępnienie przez Panią/Pana, swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani/Pana udziału w procesie zatrudnienia. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną uniemożliwiającą zawarcie/kontynuację umowy.

6.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy administracji w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, mogą one być również udostępnione innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7.Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji Międzynarodowej:
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

8.Okres przez jaki przechowywane będą dane wynika z aktualnych przepisów prawa oraz obowiązującego u Administratora Danych Osobowych, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na ich przetwarzanie.

9.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

11.Od czynności podjętych przez ADO, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.