Załącznik Nr 7 do Zarządzenie Nr 20./2019
z dnia 31grudnia 2019 r.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO

Informacja dla pacjentów którym udzielono świadczeń
medycznych
w SPZOZ Pomoc Doraźna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej zwane: „RODO”), informujemy iż:


1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Public
zny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna , tel.: (+48) 74 8100 848 fax: 74 8100 848, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych SPZOZ Pomoc Doraźna , z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielaniu świadczeń medycznych na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz art. 6 ust. 1 pkt. c,d,e i art. 9 ust. 2 pkt. c,g,h ( RODO ).

 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa m.in.: podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli, zakładom ubezpieczeń, podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.


5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 29.1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. - o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, które można zrealizować za pomocą wniosków znajdujących się na stronie
spzoz.aplus.pl , przesyłanych drogą e-mailową na adres inspektora ochrony danych lub złożonych w sekretariacie SPZOZ Pomoc Doraźna , a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.


8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, dane nie będą poddawane profilowaniu.


9. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.