Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 12 c/2020
z dnia
05 marca 2020 r.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek i poinformować o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.
1.Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach ŚL, 57-200 Ząbkowice Śl., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000177087 posiadającym REGON:891506169 NIP: 887 16 85 519, tel.: /+48/ 74 8100 848, fax: 74 8100 848, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych SPZOZ Ząbkowice Śl., z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 531 860 802 oraz pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane celem zapobiegania, przeciwdziałania,
ograniczania rozprzestrzeniania się i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 oraz zabezpieczenia pacjentów/opiekunów pacjentów oraz pracowników przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.

4. Podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze;
- art. 6 ust. 1 lit. d) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
- art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym;
- art. 9 ust. 2 lit. i) RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z
interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed
poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi;
w związku z przepisami prawa krajowego:
- ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)
- ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 poz. 1239, ze zm.).


5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Po upływie okresu przechowywania Szpital trwale usunie Pani/Pana dane osobowe, nie muszą Państwo podejmować w tym celu żadnych działań.


6. Szpital dba o poufność danych osobowych, jednak z uwagi na konieczność wypełnienia celu przetwarzania może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą przetwarzać, na podstawie zawartych umów powierzenia zgodnie z art. 28 RODO, dostawcy usług dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w tym m.in. podmioty zapewniające obsługę i wsparcie systemów teleinformatycznych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


8. Na warunkach i zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania kopii danych,
- prawo do sprostowania swoich danych osobowych, czyli wnioskowania o poprawienie lub uzupełnienia niekompletnych danych,
- prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadkach
przewidzianych prawem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych.


9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. Jednakże przed złożeniem skargi prosimy Państwa o poinformowanie Administratora/Inspektora ochrony danych o swoich krytycznych uwagach, aby mógł skorygować ewentualne nieprawidłowości będące powodem skargi.


10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (bez udziału człowieka) i nie będą podlegać profilowaniu1, stosownie do art. 22 RODO.


11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości dostępu do lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych.